close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
عرفان قانعی فرد؛ تروریست فکری و فرهنگی کردستان (2)
قسمت (2) بهمن توتونچی" از ترجمه ی داستانهای ددهقورقوت و ننه سرما تا پژوهشگری تاریخ معاصر کردها ":  به راستی چرا ؟! ترکیه کهقوانین داخلی خود (از جمله قوانین قضایی) را با خواسته های اروپا تطبیق داده و حکماعدام را لغو نمود ، مسئله ی قبرس را حل و حتی در زمینه ی شکوفای اقتصادی ، از بعضیکشورهای اروپایی پیشی گرفته ، اما ترکیه همچنان در رویای رفتن به اتحادیه اروپا درخواب زمستانی به سر می برد . به راستی چرا آقای تازه ؟! بدون شک مسئله ی کردهاستوبارها و بارها پارلمان اروپا به دولتمردان ترکیه گوشزد نموده…
آخرین ارسال های انجمن

عرفان قانعی فرد؛ تروریست فکری و فرهنگی کردستان (2)

قسمت (2)

بهمن توتونچی" از ترجمه ی داستانهای ددهقورقوت و ننه سرما تا پژوهشگری تاریخ معاصر کردها ":  به راستی چرا ؟! ترکیه کهقوانین داخلی خود (از جمله قوانین قضایی) را با خواسته های اروپا تطبیق داده و حکماعدام را لغو نمود ، مسئله ی قبرس را حل و حتی در زمینه ی شکوفای اقتصادی ، از بعضیکشورهای اروپایی پیشی گرفته ، اما ترکیه همچنان در رویای رفتن به اتحادیه اروپا درخواب زمستانی به سر می برد . به راستی چرا آقای تازه ؟! بدون شک مسئله ی کردهاستوبارها و بارها پارلمان اروپا به دولتمردان ترکیه گوشزد نموده اند ، چرا کهکلیداصلی رفتن به اتحادیه اروپا، احقاق حقوق انسانی کردها در ترکیه می باشد. چرا اینقدرمسئله ی کردها در ترکیه برای دولتمردان حائز اهمیت است تا جایکه حاضرند از ورود بهاتحادیه اروپا سرباز زنند ، اما مسئله ی کرد بودن در ترکیه همچنان لاینحل بماند . بارها و بارها آپو را تجزیه طلب معرفی می کردند اما غافل از اینکه آپو اعلام نمودهاست که تجزیه طلبی و جدایی طلبی ، یعنی تک رنگی ، محرویت و انزوا ، او معتقد است کهمسئله ی اساسی برای ملتها ، نه تاسیس دولت بلکه بنیان نهادن رژیم دمکراتیک است . چرا که استقرار دمکراسی مرزهای تاسیس دولت را در نوردیده و مناسب ترین و واقعبینانه ترین راه حل در راستای منافع خلق هاست . حال جناب آقای تازه آیا این آرمانگرایانه است یا توهم یا شعار ؟ کدامش ؟ آیا از این انسانی تر سخن گفتن و جامه ی عملبه آن پوشیدن ( که وظیفه ی دولتمردان ترکیه است) سبب نمی شود، که بدون دستیابی بهدولت ملی ، زیستنی توام با آرامش و آسایش مابین کرد و ترک در چهارچوب دولت دمکراتیکتحقق یابد. شاید به همین دلیل آپو مسئله کنفدرالیسم دمکراتیک را مطرح کرد چرا که آنرا مدلی می داند با خصوصیات و معیارهای مخصوص به خود که در آن همه ی رنگ ها ،نژادها ، ملت ها و فرهنگ ها را در خود جای می دهد و بدون اینکه آنها را در هرج ومرج فرو برده و آسمیله نماید بلعکس هر کس با هر نژاد ، قوم ، ملت ، دین و با هویت واراده ی مستقل خویش زندگی خواهد کرد. آری این است که آپو با جسارت تمام می گویدکنفدرالیسم دمکراتیک خلق ها مبدا اساسی زندگی من است ، چرا که راه من راه آزادیخواهی تاریخ است ، راه برابری و عدالت برای تمامی انسانهاست ، راه خلق و رسیدن بهدمکراسی در تمامی جهان است .

خوب پژوهشگر جویای نام ما برایمان توضیح دهد که آیااین گفته های مسیح کردها سفسطه است یا توهم ؟ از این نیک سخن گفتن را در کجای اینهستی باید جستجو کرد؟ آری در مقاله ات بیان نمودی که آپو خود را مسیح کردها می داند، مطمئنا اگر در مقام یک پژوهشگر تحقیق می کردی هیچ گاه این چنین سخن نمی گفتی چراکه آپو در هیچ جا خودش را مسیح معرفی ننموده است ، بلکه اینجانب برای اولین بارمسیح کردها و جام شوکران را در هفته نامه ی توقیف شده ی کرفتو به چاپ رساندم . واما مهم تر از آن اگر دفاعیات آتن آپو را مطالعه و درک می کردی که در چه شرایطی بهآپو تحمیل شده است ( هنوز دفاعیات اولیه اش در اتحادیه ی اروپا بدون جواب مانده) مطمئنا به نتیجه ای می رسیدی که بنده رسیده است ، که چگونه سقراط وار تمدن ،دمکراسی و حقوق بشر جمهوری هلن ( یونان) را به چالش می کشد چرا که اطلاعات وسیع ،علمی و آگاهانه ی آپو در مورد فرهنگ ، سیاست ، اجتماع ، تاریخ و حتی اسطوره شناسیجمهوری هلن قضات دادگاه یونان را شوکه می کند ، تا جای که دولتمردان یونان این صلیبننگ را باید تا ابد به دوش بکشند ، همچنانکه تاریخ بشری صلیب ننگ دولتمردان آتن درمورد سقراط ( زهر آلود کردن ) را از یاد نبرده است. باور کن می خواهم پا را فراتربگذارم و بگویم که اگر مسیح هم در این روزها زنده بود و این همه خائن به ملت را میدید تسلیم می شد. آپو در سال 99 طی یک توطئه ی بین المللی دستگیر و تحویل دولتترکیه داده می شود ، آن را در بدترین زندان و شرایط ممکن جوی ( زندان جزیره امرالی ) قرار می دهند ، تمامی رنج ها ، دردها ، و سختی های پیش رو را با جان و دل می خرد، دفاعیاتی تنظیم و آن را تقدیم اتحادیه ی اروپا می نماید ، بگذریم از اینکه هنوزبعد از گذشت 10 سال آن دفاعیات بی جواب مانده ، بلکه مهر آن دفاعیات خشک نشده بودکه دفاعیات آتن را به آن بزرگ مرد تاریخ تحمیل نمودند آن هم در بدترین شرایط ممکن ،آری در دفاعیات آتن آپو بعد از آنکه ، ساختار اجتماعی جمهوری هلن را نقد و تجزیه وتحلیل می نماید ، می گوید فرهنگ هلن که منبع اصلی پیشرفت آن خاورمیانه می باشد ،توسط اسکندر انسانها را بسان مورچه له کرده و سنتز بوجود آورد .

 

سهم من از این فرهنگ ، توطئه ی آتن می باشد . جواب من ( به این توطئه ) هر چند در سطح جغرافیایینباشد ، بدون شک در سطح ادراک و وجدان ، حرکتی " آنتی اسکندریسم " است در برابر کلفرهنگ غرب و هلن و مطمئنا یقین دارم نام دیگر من ، آنتی اسکندر خواهد بود. آپو درپایان دفاعیه ی آتن با جسارت تمام به دولتمردان یونان گوشزد می نماید ، از اینکه ازطرف الیگارشی ینچ ضلعی آتن در صخره های امرالی به شیوه ی زئوس به اسارت در آمده ،دفاعیه ای پرومته وار و سقراط گونه ارائه کرده ام و همچنین از اینکه دادگاه موئتلفهی آتن و اعضای هیئت منصفه در رابطه با حکمی که مدتها قبل صادر شده نمیتوانند کاریبکنند ، ابراز تاسف نموده و ادای احترام می کنم . آری جناب آقای تازه فکر می کنمدریافتی که چرا آپو را مسیح کردها می دانم ، اما این را بدان که این به معنای آننیست که آپو و پ.ک.ک قابل نقد نیستنند ، بنده نمی خواهم آپو را به مقام الوهیترسانده و او را در آسمان ها جستجو کنم ، اما چه کنم که حس انسانی ، درک درست ومنطقی آپو از جامعه ی بشری این دوست داشتن و واقع بینی را در من ایجاد کرده است . آری من هم نیک می دانم که خیلی ها آپو را نردبان ترقی خویش می دانند و او را بهعنوان سایه ای جهت پوشاندن ضعفشان مورد استفاده قرار می دهند . آپوئیستهای راستینهیچ فرصتی را ازدست نداده ،ودرهمه جا نمایندگان ومبارزان صلح وآشتی می باشند.آناننقدپذیرند وبه هیچ ایده،مسلک،آئین،حزب وشخصی،اهانت نکرده ونمی کنند،تابرسد به اینکهکسی را تهدیدنمایند. در غیر اینصورت مطمئن باش خود آپو آنها را قبول ندارد و حتیآنان را خائنین ملت معرفی می کند . شکی نیست کسانی که ادبیات تهدید را دارند ، نقدپذیر نیستند، آنان از علم و دانش و عقل سلیم بی بهره اند و جز دروغ گفتن هنری دیگرندارند و بدون شک در پیشگاه تاریخ و وجدان بشری رو سیاه و محکوم به فنا هستنند . آپو همیشه و در همه حال به رفقایش توصیه می کند به جای اینکه خود را به آتشبیافکنید ، به بزرگترین مبارزان صلح و دمکراسی در جهان مبدل شوید ، با صلح ودمکراسی یکی شوید و در هر جا مبارز صلح باشید . آری آقای تازه چه دستانی نمی خواهدکردستان در صلح و آرامش به سر ببرد ؟

 

! راه حل های شما برای آرامش و حل مسالمت آمیزمسئله ی کرد در کردستان چیست؟! ، چرا مسئله ی کرد در ترکیه هنوز لاینحل مانده ؟! چرا دولتمردان ترکیه حتی برای یک بار هم که شده آپو و حزب پ.ک.ک را برای دیالوگمخاطب خویش قرار نداده اند ؟ اگر چه بلند اجویت زمانی که آپو را دستگیر نمودند ازشادی در پوست خود نمیگنجید ، اما فراموش نکنیم که این شادی عمر کوتاهی داشت ، واجویت با جسارت تمام اعتراف نمود که گرفتن آپو اشتباه بزرگی بود چرا که آپو توپ گردداغی است که اگر در هر دست قرار گیرد ، آن را میسوزاند . براستی این اعترافات نخستوزیر وقت ترکیه دال بر چیست؟! آری چرا کردها در ترکیه نمی توانند به زبان مادریشانآموزش ببینند ( مدارس و دانشگاهها ) ، گذاتشتن نام کردی بر روی فرزندانشان جرمیبزرگ محسوب می شد ، آری شاید به همین دلیل است که مسئله کردها به عنوان کابوس قرندر جهان هستی قلم داد می شود ،براستی آقای تازه آیا شما به عنوان یک پژوهشگر بهمیان کردها در ترکیه رفته و تحقیق نموده اید ، لطف کرده نتایج علمی و بدور از اغراضهای شخصی را در اختیار مردم فهیم بگذارید!!! حتما در جواب هایتان اشاره ای به کردهادر ترکیه بنمائید ، چه قبل، و چه بعد از تاسیس پ.ک.ک کردها در چه شرایطی زندگی میکردند؟! در واقع وظیفه ی اصلی شما به عنوان یک پژوهشگر مقایسه ی این رویدادهایتاریخی در زمان های خاص می باشد، نه تهمت ، افترا ، بدگویی و بد دهنی .آری وظیفه ییک پژوهشگر راستین انکار حقیقت نیست ، بلکه تجزیه و تحلیل آگاهانه ی مسائل ورویداهای تاریخی است آن هم بدون هیچ پیشداوری ، سطحی نگری و کلی گویی . در پایانیاد آور شوم ، که دشمنان خلق کرد همیشه آبادی ، آسایش و آرامش خویش را در نابودیخلقمان می دانند، که بدون شک برای رسیدن به هدف شان از هیچ کوششی دریغ نورزیده ، تاجایی که همه ی ما را قربانی سیاست هایشان می کنند، چرا که منافع آنها در جنگ وخونریزی میان خلقمان مهیا خواهد شد . آقای قانعی فرد قبل از آنکه چند بیت شعر راتقدیم دشمنان ملت کرد بنمایم،یادآورشوم،چنانچه می توانید در مقام یکپژوهشگرآگاه،دردها ومسائل کرد را حل وراه حل ها را ارائه نمائید،در غیراینصورت،بهتر نیست که به ترجمه ی داستان های دده قورقوت وننه سر ما بپردازید.به اینامیدکه حداقل در این راه خودتان را به شیوه ای درست وصحیح مطرح نمائید، نه با تخریبپ.ک.ک و مسیح کردها آپو.


دردا که دوای درد پنهانی ما

افسوس که چاره یپریشانی ما

بر عهده ی جمعیست که انگاشته اند

آبادی خویش را به ویرانیما


منبع: http://www.kurdane.com/news-details.php?id=4516

درباره : مافی مرۆڤ له کوردستان , فه‌رهه‌نگ و ئه‌ده‌ب ,
بازدید : 220
امتیاز : نتیجه : 1 امتیاز توسط 1 نفر مجموع امتیاز : 6

برچسب ها : کورد , کوردستان , مه‌ریوان , زرێبار , کرد , کردستان , مریوان , زریبار ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


قالب وبلاگ