close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
عرفان قانعی فرد؛ تروریست فکری و فرهنگی کردستان (1)
قسمت (1)     بهمن توتونچی" از ترجمه ی داستانهای ددهقورقوت و ننه سرما تا پژوهشگری تاریخ معاصر کردها ":  از سالهای 1377 نا 1379بنده به عنوان کتابدار و مسئول کتابخانه در کتابخانه ی شماره ی یک سنندج مشغولفعالیت بودم، بسیار طبیعی است که شغلم ارتباطهای فرهنگی زیادی را می طلبید، ازجمله حضور آقای عرفان قانعی فرد به عنوان عضو در کتابخانه فوق الذکر، تا آنجا کهبنده به یاد دارم آقای قانعی فرد در حوزه ی ادبیات کار می کرد و بس. بگذریم کهآقای قانعی فرد دوران دانشجوی را سپری می کرد و امروز هم…
آخرین ارسال های انجمن

عرفان قانعی فرد؛ تروریست فکری و فرهنگی کردستان (1)

قسمت (1)

 

 

بهمن توتونچی" از ترجمه ی داستانهای ددهقورقوت و ننه سرما تا پژوهشگری تاریخ معاصر کردها ":  از سالهای 1377 نا 1379بنده به عنوان کتابدار و مسئول کتابخانه در کتابخانه ی شماره ی یک سنندج مشغولفعالیت بودم، بسیار طبیعی است که شغلم ارتباطهای فرهنگی زیادی را می طلبید، ازجمله حضور آقای عرفان قانعی فرد به عنوان عضو در کتابخانه فوق الذکر، تا آنجا کهبنده به یاد دارم آقای قانعی فرد در حوزه ی ادبیات کار می کرد و بس. بگذریم کهآقای قانعی فرد دوران دانشجوی را سپری می کرد و امروز هم دارای مدرک دکترا ست!البته تعجب نخواهم کرد که چطور و چگونه مدرک دکترا گرفتنند، اما آنچه شگفتی من رابرانگیخت پژوهشگری تاریخ معاصر کردها می باشد که آقای قانعی فرد آن را یدک می کشد. اما نکته ی مهم و شگفت انگیزتر برخورد آقای قانعی فرد با مسائل کردها می باشد آن همدر مقام یک پژوهشگر تاریخ که بیشتر جنبه ی پرخاشگری و تخریب دارد تا تحقیق و تفحص ونقد. به راستی چرا ؟! حال قبل از اینکه به نقد مطلب آقای قانعی فرد مندرج درروزنامه ی شرق در روزهای پنچ شنبه 3 شهریور و شنبه 5 شهریور بپردازم، یادآور شومکه بنده متعلق به هیچ دسته، گروه و حزبی نیستم بلکه، در مقام یک روزنامه نگارمستقل با روحیه ی حقیقت طلبی خویش به نقد آنها خواهم پرداخت آن هم در مورد پ . ک . ک و آقای عبدالله اوجالان .آقای قانعی فرد در مقاله ی خود تحت عنوان سفریناگهانی، تکاپوی دیگری از کردها، بعد از اینکه به روابط حکومت اقلیم با همسایگانو نقاط مشترک آنها می پردازد، به طور بسیار اعجاب انگیزی به پ . ک .ک می تازد و آنرا غده ای سرطانی معرفی می نماید که جان هزاران انسان را گرفته و جز ناآرامی درکردستان نتیجه ای در بر نداشته، اما بدون هیچ توضیحی. به راستی اولین سوالی کهذهن آدمی را به خود مشغول می سازد اینکهچرا آقای قانعی فرد پ . ک. ک را غده یسرطانی معرفی می کند؟! مطمئنا اگر آقای قانعی فرد به عنوان پژوهشگر تاریخ (نهمترجم) بیشتر به خود زحمت می دادند می توانستنند به این مهم پی ببرند که تشکیل پ . ک . ک به عنوان حزب نه فرقه، آن هم در سی سال پیش در ترکیه در حالی شکل گرفت کهکردها از لحاظ هویتی (فرهنگی و ملی) کاملا مسخ شده بودند.

 

و این پ. ک .ک و ظهوراندیشه های آقای اوجالان (آپو) بود که جان تازه ای به کردها بخشید و سایه ی رویاییرا که قرن ها چشمان دولتمردان ترکیه را بسته بود، باز کرد و برای هعمیشه لفظترکهای کوهی راکه به کردها نسبت می دادند از ادبیات ترکیه خارج شد. اما نکته یجالب توجه کهپژوهشگر جویای نام آقای قانعی فردما نباید آن را به فراموشیبسپارد اینکه، این گفته ها نه از زبان کردها بلکه از زبان بیشکچی ها، یالچینکوچیک ها و کمال پیرها و... بیان شده که بدون شک همه ی آنها اصلیت ترک دارند . آقایقانعی فرد ادامه می دهد این غده ی سرطانی (پ . ک . ک) جان هزارن انسان را گرفتالبته باز هم بدون هیچ توضیحی، بدون شک مطرح کردن چنین موضوعاتی (کلی گویی) بدونهیچ توضیح و دلیلی نشان از خامی، نپختگی، نا آگاهی و اغراض های شخصی دارد. دولتمردان ترکیه که هیچ گاه حاضر نبودند به صاحبان اصلی سرزمینشان که کردها می باشد، کرد بگویند و آنان را ترکهای کوهی قلمداد می کردند، در چنین شرایطی کردها بایدچه می کردند؟! پس طبیعی است که پ . ک . ک برای گرفتن حقوق انسانی کردها پدید آمد،واگر مترجم باهوش ما، ببخشید پژوهشگر تاریخ معاصر کردها!! کمی پژوهش و تاریخ رامطالعه می کردند قطعا در می یافت که این پ . ک . ک بود که خواستار حقوق انسانیکردها در ترکیه بود بدون هیچ خونریزی. تاریخ خوب به یاد دارد که در اوج درگیری وخونریزی مابین پ . ک .ک و ترکیه ، این پ . ک .ک بود که در سالهای 91،93،96، و 99آتش بس اعلام کرد . و حتی زمانی که آپو به زندان افتاد ، بارها و بارها اعلام نمودکه ما خواهان صلح هستیم و این فقط از طریق گفتمان با دولتمردان ترکیه حل خواهد شد. بزرگترین دلیل تاریخی راهپیمایی مادران صلح و رفتن گروهی از گریلاها به داماندولتمردان ترکیه و بر زمین گذاشتن اسلحه به منظور ایجاد صلح!!! اما نتیجه ی آن چهشد ؟! برخورد تند و توهین آمیز دولتمردان ترکیه با مادران صلح و به زندان افکندنگروه صلح و آشتی که به عنوان نمادی از صلح راهی پایتخت شدند . به راستی آقای قانعیفرد بدنبال چیست ؟آیا ایشان هیچ اندیشه نمی کند که به عنوان پژوهشگر تاریخ اینگونه سخن راندن لطمه ای جبران ناپذیر به خویش وارد می کند ؟

 

آپو از روز نخست پ . ک .ک با رفقای ترک( شهید حقی قرار و شهید کمال پیر ) به تمامی یارانش توصیه می کند کهبه بزرگترین مبارزان صلح و آشتی مبدل شوید ، چرا که بزرگترین هنر ، صلح است. حالچگونه است که جان هزاران انسان را گرفته است؟! حال در چنین شرایطی که دولت ترکیه کهحاضر به هیچ مذاکره و دیالوگی نیست ، چگونه ممکن است ترکیه به صلحی پایدار دست یابد . دولتمردان ترکیه با تمامی تجهیزات و سلاح های پیشرفته به پ . ک .ک حمله ور می شود، بارها و بارها مرزهای زمینی و هوایی را بدون در نظر گرفتن معاهدات بین المللیدرنوردیده و بمباران های وحشیانه و غیر انسانی ، نه تنها به مردمان منطقه ، بلکه بهطبیعت بی آزار کردستان خسارت ها وارد کرده است . رفتار غیر انسانی و بدون تعقلدولتمردان ترکیه در چند ماه اخیر در کردستان عراق خود گواه بر این مدعاست . ایکاش آقای قانعی فرد حداقل اشاره ای به تجاوزات دولت ترکیه می کردند ! اما نمی دانمچرا ایشان مهر سکوت بر لب زده و تنها و تنها توهین ، پرخاشگری و افترا به پ . ک .کو رهبر ایدئولوژی ( آپو) آن را بر زبان می راند . خوب در چنین شرایطی (بمبارانهوایی و زمینی) که حلوا پخش نمی کنند بسیار طبیعی است که آنان ( گریلاها) بر اساسمنشورها ی حقوق بشر حق دفاع مشروع را دارند . حال سوال از پژوهشگر تارخ معاصر کردها، اینکه چرا تا کنون دولتمردان ترکیه نتوانسته اند مسئله ی پ . ک .ک را از راهمذاکره و گفتمان سیاسی حل نمایند ؟! بدون هیچ سفسطه ، پراکنده و کلی گویی خواستارجوابم ! آیا حل نکردن مسئله ی به این مهمی ضعف دولت ترکیه نیست ؟! این در حالیست کهآقای اوجالان به عنوان اراده ی میلیونی کردها به رسمیت شناخته شده . ای کاش آقایقانعی فرد با آگاهی و تحقیق که ابتدایی ترین کار برای یک پژوهشگر است سخن می گفتنند . آری آقای قانعی فرد که از سفر نچیروان بارزانی به تهران خبر می دهد، به جایرسیدگی به موضوع اصلی ، باز هم از مسئله اساسی به حاشیه رفته و بدور از هر گونهپرنسیب اخلاقی که داعیه ی پژوهشگری تاریخ باشد ، به پ . ک .ک و اوجالان می تازد . بدون هیچ منطقی !! او ادامه می دهد شعارهای آرمان گرایانه ، پر سفسطه و اندیشه یناموزون و... به راستی این گونه سخن راندن بدون هیچ منطق ، توضیح و تعریفی از جانبیک پژوهشگر تاریخ دال بر چیست؟!

 

کنار گذاشتن کلمات درهم و برهم و ساختن معجونی دلبه هم زن که هنر نیست ، بلکه هنر آن است که بتوانی از زشتی ها و پلیدی ها ، زیباییها ساخت. ایشان ادامه می دهد که پ . ک .ک درک درستی از واقعیات جامعه ی کرد نشینندارد. خوب آیا سزاورا است که آن پژوهشگر عالی مقام ! ما را با واقعیتهای کردستانآگاه نمی کند؟! آیا شما به عنوان پژوهشگر تاریخ معاصر کردها نمی توانید واقعیتهایجامعه ی کردستان را بیان نمایید؟! آیا فکر نمی کردید که به جای توهین ، افترا وتخریب ، مشکلات و دردهای ملت کرد را بیان می کردید؟! چرا که رسالت واقعی یک پژوهشگرراستین همین است ، پیدا کردن مشکلات ، دردها و رنج ها ، درمان آن و ساختن آینده وتاریخی نو . آری امیدوارم که آقای قانعی فرد در یک مقاله مفصل از دردها ، رنج ها وتحقیرهای ملت کرد سخن بگوییند و راه حل های مسالمت آمیز را ارئه نمایند تا چشمانمانبا حقایق کردستان باز شود .و اما در مقاله ی بعدی یعنی دیپلماسی کردها پشتدرهای بسته ، با کمال تاسف باز هم تاریخ تکرار و پژوهشگر تاریخ معاصرمان به پ.ک.ک واوجالان می تازد بدون هیچ منطقی ! او می گوید از روز نخست اوجالان تهدیدی برایکردستان بود . بی هیچ دلیلی ، خوب چرا ؟! البته از این رفتار آقای قانعی فرد اصلامتعجب نشدم چرا که روحیات ایشان ( بدون دلیل و بدون تعقل سخن گفتن و سطحی نگریایشان) مسبوق به سابقه است . حدود چند ماه پیش بود که در استودیو صدای آمریکا ازپژوهشگر تاریخ معاصر کردها سوال شد ، که بر اساس توافقات پیش آمده مابین دولتآمریکا و ترکیه شما موفق شدید که آقای اوجالان را ببینید ، خوب در این دیدار چهگذشت ؟! بگذریم از حضور ایشان در آنجا ، اما شگفتا از جوابی که پژوهشگر تاریخ معاصربه مجری برنامه داد . چرا که جواب بی ربط ، بی منطق و بدون تعقل ایشان مرغ را لایپلو به خنده می اندازد !! که این خود گویای هر چیزی است . آقای قانعی فرد که میبایست از ملاقاتش با آپو سخن می گفت ، که در آن ملاقات ( اگر ملاقاتی صورت گرفتهباشد ) چه گذشت ، به طرز عجیب و شگفت آوری می گوید خوشحالم که آقای اوجالان درکردستان موفق نشدند، چرا که در غیر اینصورت خون ها ریخته می شد ومردم را با خود میبرد .

 

براستی با کمی اندیشه می توان دریافت کهجواب آقای قانعی فرد چه ربطی به سوالمجری برنامه داشت ؟!این جواب سطحی و بدون تعمق در ذهن آدمی سوال ایجاد می نماید کهرسالت واقعی یک پژوهشگر چیست ؟ دروغ گفتن ، سفسطه ، بی ربط سخن گفتن و ... یا اینکهتجزیه و تحلیل آگاهانه بر اساس واقعیتهای موجود ،یک پژوهشگر راستین هیچ گاه انکارحقیقت نمی کند حتی اگر به قیمت از دست دادن جانش تمام شود . آری بنده مانده ام بااین همه شگفتی و سوال های بی پاسخ که چرا پژوهشگر تاریخ معاصر ما !!! اینگونه رفتارمی کند. بدون شک برخورد سطحی ، غیر علمی ، سفسطه آمیز ، عامیانه و پوپولیستی آقایقانعی فرد با مسائل پ . ک. ک ، کردستان و بالاخص فیلسوف معاصر کرد آقای اوجالان کهدفاعیه ای پرومته وار و سقراط گونه تقدیم جهان هستی کرد نه تنها در جایگاه و منزلتیک پژوهشگر تاریخ ( آن هم تاریخ معاصر کرد) نیست ، بلکه نشان از یک نفرت ، کینه ،عواملی پشت پرده و حتی شاید غرض شخصی ، که بدون شک باید آن را در محیط تربیتی وپیشینه ی خانوادگی آقای قانعی فرد جستجو کرد کهچرا این گونه نسبت به شخصیت های کردو ملتش توهین ، افترا و ناسزا می گوید ؟براستی این گونه سخن گفتن( غیر علمی و بدونارائه ی فاکت و سند) زیبنده ی یک پژوهشگر نمی باشد . بسیار در شگفتم از ادبیات آقایقانعی فرد ،حتی برای یک بار هم از تجاوزات ترکیه سخن نمی گوید، آن هم در روزهایاخیر که جهان هستی نظاره گر آن می باشد، اما عجبا که اینچنین به سرزمین مادریشکردستان می تازد براستی چرا ؟؟؟ بدون شک رفتاری اینچنین مغرضانه دلایلی را در ذهنآدمی مجسم می نماید. از جمله:


١- مطالعات آقای قانعی فرد سطحی و ناچیز می باشد

 

٢- بهاحتمال زیاد کین ونفرت ایشان در مورد احزاب کردی که بر کسی پوشیده نیست ، به گذشتهی خانوادگی شان مربوط می شود یعنی زمانیکه شهرتش تازه بود نه قانعی فرد ، امیدوارمدر مورد این تغییر فامیل که در مهاجرت به نهاوند و هنگام برگشتن به کردستان صورتگرفت ، توضیحات لازمه را بدهد

 

٣- احتمال اینکه آقای تازه در مقابل دریافت پول  سازمان اطلاعات ترکیه این همه یاوه سرای می کند شکی نیست چرا که همه نیک می دانند، ضعف آقای تازه در رابطه با مسائل مادی ، از جمله کلاهبرداری ایشان از شادروانمهندس بها الدین ادب

 

٤- اینکه آقای تازه آگاهانه این کارها را می کند و میخواهد بااحساس، روح و فکر بعضی از افراد جامعه بازی کند ، که در این حالت بنده آقای قانعیفردرابدلیل دروغگویی وانکارحقیقت تروریست فکری و فرهنگی می نامم.

 

٥- و آخرین دلیلاینکه پژوهشگر جویای نام ما برای مطرح شدن راهش را گم کرده است و با کمال تاسف بهدلیل نا آگاهی بدترین راه ممکن را انتخاب نموده است.

 

جناب آقای تازه آیا وقت آننرسیده که بدنبال ترجمه ی داستانهای ادبیات از جمله ترجمه ی ننه سرما و بابا لنگدراز بروی ، مطمئن باش در این حوزه مطرح خواهی شد . البته این یک پیشنهاد است درغیر اینصورت ، یعنی اگر می خواهی پژوهشگر تاریخ بمانی ، مطمئن باش در ابتدای راه همنیستی ، چون اولین فصل دفتر دانایی صداقت است ، چیزی که بدون شک در وجود تو یافتنمی شود و بعد از آن مطالعه ی عمیق ، آگاهانه و سیتماتیک بدون هیچ غرض شخصی . آرییک پژوهشگر راستین باید آگاهانه نقد کند نه تخریب او باید با هر گونه بی طرفی مسائلرا آگاهانه تجزیه و تحلیل و راهکارهای مناسب را ارائه دهد . شکی نیست که باید دردهارا شناخت و درمان کرد در مقاله ات اشاره نموده ای که مسعود بارزانی و پارلمانکردستان خواهان خروج پ . ک . ک می باشد، فرض این گفته ی شما درست می باشد . اما چرااشاره ای هم نمیکنی که سالهاست مسعود بارزانی و کردستان و حتی دولتمردان عراق بهدولتمردان ترکیه گوشزد نموده اند که مسئله ی پ . ک.ک و کردهای ترکیه تنها و تنها ازراه پارلمان ترکیه و گفتمان سیاسی حل میشود تا جائیکه در این روزها بسیاری ازنمایندگان پارلمان کردستان در مورد تجاوزات ترکیه امضا جمع و آن را به سازمان مللارائه نموده اند . آری در اینجاست که باید درک کرد و دست از خودفریبی برداشت چرا کهسایه آفتاب را نفی نمی کند و بدون شک دروغ انعکاس حقارت ماست . در نوشته هایت بازهم اشاره می کنی که پ. ک.ک هیچ نقدی را بر نمی تابد ، اگر تاریخ پ.ک.ک را دقیق وبدرستی مطالعه می کردی این گونه سخن نمی گفتی و خود را زیر سوال ببری ، چرا که آپوبارها و بارها در نشست ها و جلسات مختلف پ.ک.ک را به چالش می کشاند و حتی می گویدپ.ک.ک به من خیانت کرده است. می دانی چرا ؟ آپو می گوید چرا پ.ک.ک از من انتقاد نمیکند آیا من ضعف ندارم ، اگر شما به من گوشزد نکنید پس چه کسی دلسوز من است؟! آریجناب آقای تازه اگر خواستار شنا در این اقیانوس بی کران هستی قبل از هر چیزنه تنهاباید شنا بلد باشی ، بلکه باید شناگر ماهری باشی !! حال سوال بنده از شما این است ،که چرا ترکیه نمی تواند به اتحادیه اروپا راه پیدا کند؟

درباره : مافی مرۆڤ له کوردستان , فه‌رهه‌نگ و ئه‌ده‌ب ,
بازدید : 167
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 20

برچسب ها : کورد , کوردستان , مه‌ریوان , زرێبار , کرد , کردستان , مریوان , زریبار ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


قالب وبلاگ